කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

tyj
rt (1)
rt (5)

1. ද්රව්ය

rt (9)

2. කැපීම

mgh (2)

3. මැහුම්

rt (3)

4. නූල් කපන්න

rt (8)

5. යකඩ

mgh (1)

6. ඇඳුම් පරීක්ෂා කරන්න

rt (12)

7. ඇසුරුම්කරණය

rt (10)

8. එන්කේස්මන්

rt (11)

9. භාණ්ඩ ලබා දෙන්න